Garancia

Kezdje el begépelni a gyümölcsfa nevét, majd válasszon a betöltődő listából!

Kosár tartalma

Regisztráció nélkül is vásárolhat

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A TündérKertek, és annak internetes felületeit (A www.tunderkertek.com, www.tunderkertek.hu a továbbiakban: „Honlap” vagy „Webhely”) szolgáltató és üzemeltető A TündérKertek, azaz a www.tunderkertek.com és a www.tunderkertek.hu (a továbbiakban: Honlap) név alatt elérhető internetes oldalakat a TündérKertek Webáruház E.V. (Telephely / Lerakat: 3042 Palotás, Bocskai utca 1. , Adószám: 58663651-1-32, Közösségi EU adószám: HU58663651, Nyilvántartási szám: 57010050, KSH szám: 58663651-4791-231-12), a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő” vagy „TündérKertek” és „mi”,  illetve ezek nyelvtani formái), kezeli és szolgáltatja. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy vásárlóink, és internetes felületeink látogatói adataikat biztonságban tudhassák.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy ön (a továbbiakban: „Felhasználó” és ezek nyelvtani változatai) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Adatvédelmi tájékoztató teljes tartalmát és ezt egyértelműen jelzi felénk. Felhasználó a Honlapot a jelen tájékoztatóban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz és személyes adatok megadásához kötheti.

Törekszünk arra, hogy közérthető információval szolgáljunk ügyfeleink, vásárlóink és látogatóink (a továbbiakban: „Felhasználóink” és ezek nyelvtani változatai) számára arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen céllal gyűjtünk adatokat, illetve használjuk-, adjuk át-, továbbítjuk és tároljuk azokat.

Jelen Adatvédelmi irányelvek valamennyi olyan, webhelyre, vagy egyéb online alkalmazásra érvényesek, amely internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”). Jelen Adatvédelmi irányelvek érvényessége nem függ attól, hogy ön számítógép, mobiltelefon, táblagép, TV, háztartási készülék vagy egyéb okoseszköz használatával fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz.

A természetes személyek és azok személyes adataik kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR), (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében az alábbiakban összegezzük Adatvédelmi irányelveink legfontosabb elemeit különös tekintettel és összhangban a hatályos jogszabályokkal, úgymint a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.), a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), az 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.), a 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.), 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), a 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

Tehát az Általános adatvédelmi rendelet azaz „GDPR” (General Data Protection Regulation), mely szabályozza az ön által velünk megosztott személyes adatok kezelését és felhasználását. A GDPR felülírja az eddig hazánkban hatályos adatvédelmi szabályok egyes elemeit és egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Célja, hogy ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak gyűjtése, tárolása, megosztása és felhasználása felett és tájékoztatás nyújtása az ön részére arról, hogy hogyan használjuk személyes adatait összhangban és megfelelve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek..

Az adatok feldolgozásának módjával kapcsolatos információkat az alábbi címekre kattintva, azok kibontásával tekintheti meg.

1. Hatály

Érvényes: 2022. április 6-tól.

1.1 A TündérKertek, azaz a www.tunderkertek.com és a www.tunderkertek.hu (a továbbiakban: Honlap) név alatt elérhető internetes oldalakat a TündérKertek Webáruház E.V. (Telephely / Lerakat: 3042 Palotás, Bocskai utca 1. , Adószám: 58663651-1-32, Közösségi EU adószám: folyamatban..., Nyilvántartási szám: 57010050, KSH szám: 58663651-4791-231-12), a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő” vagy „TündérKertek” és „mi”,  illetve ezek nyelvtani formái mint Adatkezelő kezeli és szolgáltatja.

1.2 Az adatkezeléssel érintett természetes személyek:

A tájékoztató az Adatkezelő webhelyének használatára, valamint a használat által keletkeztetett, és az ezeken keresztül folytatott adatkezeléseire vonatkozik.

Az adatkezeléssel érintett személyek az Adatkezelőkvel a Webhelyen keresztül kapcsolatba-, szerződéses kapcsolatba kerülő természetes személyek, valamint a Webhelyt felkereső-, böngésző-, látogató természetes személyek, függetlenül attól, hogy igénybe vették-e a Webhely valamely szolgáltatását, vagy sem (a továbbiakban együtt: Érintett).

A tájékoztató időbeli hatálya a tájékoztató a keltezésétől az azonos tárgyban született újabb tájékoztató kiadásáig hatályos.

1.3 Bár a jelen Adatvédelmi irányelvek valamennyi Szolgáltatásunkra érvényesek, szükség esetén adatvédelmi tárgyú kiegészítéseket készítünk, amelyek bizonyos konkrét Szolgáltatásokkal kapcsolatos gyakorlatunkról szolgálnak további tájékoztatással. Ezek a kiegészítések a vonatkozó Szolgáltatásokra érvényesek, ezért szükséges, hogy ön gyakran ellenőrizze, Adatvédelmi irányelvek frissülését. Az Adatvédelmi irányelvek frissítése esetén az általunk lényegesnek ítélt módosításokról előzetes értesítés útján (Azonnali betöltődési üzenet a honlap fejlécsávjában annak megnyitásakor közvetlenül a látogatás megkezdésekor.) tájékoztathatjuk önt a bekövetkezett változások frissülési dátumáról (amennyiben az az ön utolsó látogatása óta változott). Ezen a címen mindig a legfrissebb verziója található meg Adatvédelmi irányelveinknek. A „hatálybalépés napja” alapján megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az Adatvédelmi irányelvek.

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át Adatvédelmi tájékoztatónkat és az általunk rendelkezésre bocsátott kiegészítő irányelveket, mivel ezek a dokumentumok információkkal szolgálnak személyes adatai kezelésének módjáról Szolgáltatásaink használata során!

2. A webhely beazonosítása, az adatkezelés tárgya és helyszíne

2.1 A webhely azonosítása:
A TündérKertek, és annak internetes felületeit  https://tunderkertek.com, és a https://tunderkertek.com elérhető honlap és azok aloldalai, továbbiakban: „Honlap”, vagy „Webhely”.

2.2. Az adatkezelés tárgya:
Az Adatkezelő 2.1 pontjában meghatározott Honlapjával kapcsolatos adatkezelése, ideértve a Honlap, aloldalain keresztül vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezeléseit is.

2.3. Az adatkezelési tevékenység folytatásának helyszíne az 1.1 pontban meghatározott Adatkezelő székhelye.

3. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok 

3.1 A Webhely szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint az Érintettekre (felhasználókra) a szolgáltatás igénybevételére, valamint az adatkezelésre is a magyar jog az irányadó.

3.2 Az adatkezelést elsősorban, a legjelentősebb mértékben meghatározó jogszabályok:
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR - 2016. április 27.) a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), a továbbiakban Rendelet,

A 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban Info tv.,

A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a továbbiakban Eker tv.,

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a továbbiakban ÁFA tv. (a nyugtaadási kötelezettség, valamint a számla adattartalma miatt),

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a továbbiakban: Art. (eltárolhatóság adójogi elévülés miatt),

45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (elállás joga és panaszkezelés).

4. A TündérKertek által gyűjtött adatok, adatkezelések köre

4.1 Internetes felületeink használata során ön létrehozhat felhasználói fiókot vagy profilt. A Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan (pl. megrendelés és kiszállítás) elkerülhetetlen, hogy bizonyos adatok megadására kérjük önt önmagáról, a fiók vagy profil beállításához. Itt megadja bizonyos adatait, úgymint a nevét, szállítási és számlázási (nevét), adószámát, címét, telefonszámát, e-mail-címét, bankkártyájának adatait.

4.2 Amennyiben terméket vagy fizetős szolgáltatást rendel nálunk, a rendelés teljesítéséhez, annak feldolgozásához a neve, elérhetőségi adatai, telefonszáma, mobilszáma, szállítási és a számlázási címe, valamint bankkártyaadatai megadását kérjük.

4.3 Amennyiben valamilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, illetve kérdéssel vagy panasszal szeretne élni,  az ily módon gyűjtött adatok (a kapcsolatfelvétel céljából és a probléma megoldása érdekében) tartalmazzák a nevét, valamint a kérdése jellegétől függően szerepelhet közöttük a lakcíme, telefonszáma, e-mail-címe és a megvásárolt, vagy megvásárolni kívánt termék / szolgáltatás adatai, jellemzői.

4.4 Amennyiben szakmai anyagok, tanulmányok, hírlevelek kiküldését vagy letöltését kéri / rendeli meg, úgy nevét, e-mail címét és telefonszámát kérjük el, de fizetéshez, pénzügyi teljesítéshez kötött anyagokhoz való hozzáférés esetén számlázási adatait (Név, Cégnév, Adószám, Település, Utca, Házszám) és bankkártyájának adatait (Kártyaszám, Kártyára írt név, Számlavezető bank neve, Bankkártya típusa, Kártya lejárati dátuma, Bankkártya CVC2 illetve CVV2 kódja) is elkérhetjük.

4.5 Személyes adatok kezelése 

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a tájékoztatóban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató.

4.6  A Szolgáltató a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar és uniós jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal különös tekintettel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

4.7 A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének célja a látogatók / megrendelők kiszolgálása, a szolgáltatások, megrendelések teljesítése, a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése. A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

A Honlapon lévő általános információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán, hozzájáruló, ráutaló magatartásán alapul.

4.8 A Honlapon lévő általános információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán, hozzájáruló, ráutaló magatartásán alapul.

4.9 Az ön által közvetlenül megadott adatok

Szolgáltatásaink használata során önnek lehetősége van arra, hogy közvetlenül adjon meg adatokat számunkra, mely adatok megadására az ön kiszolgálása érdekében van szükség.

4.10 Adatkezelő a felhasználó adataihoz üzenteküldés esetén-, szakmai anyagokra / hírlevélre és aktuális kertészeti teendők értesítéseire való feliratkozás esetén-, a honlapra történő regisztráció esetén- és megrendelés leadása esetén a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatközlés során juthat hozzá. 

 4.10.1 Üzenetküldés

Üzenetküldés esetén az adatkezelés célja az Adatkezelővel való kapcsolat kezdeményezése, üzenetváltás lehetővé tétele Érintett (felhasználó) részére e-mail formájában. Az adatok megadása az Érintettel való kapcsolatfelvétel-, kérdésének megválaszolása-, azaz az Érintett kiszolgálása céljából szükséges.

4.10.1.2 Az adatkezelés jogalapja
A kapcsolatteremtés érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az Érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Tehát, ezen adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hiszen Érintett saját maga dönt úgy, hogy kapcsolatba szeretne lépni Adatkezelővel, ennek érdekében saját maga kezdeményezi a kapcsolatfelvételt és ezért adja meg Adatkezelőnek az ehhez szükséges adatait. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem tudja használni a webhely „Üzenetküldés” funkcióját, ezen funkción keresztül nem tud kapcsolatba lépni Adatkezelővel. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében bármikor, következmény nélkül visszavonhatják, ez nem érinti a visszavonás előtt végzett hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.10.1.3 A kezelt adatok köre és forrása

4.10.1.4 Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Az üzenet küldője által az üzenetben (szöveges részben) esetlegesen közölt további személyes adatok.

4.10.1.5 A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

4.10.1.6 Az adatok tárolásának időtartama
Az üzenetváltás (beszélgetés) lezárásáig, vagy ezen adatok törlési kérelméig, ennek hiányában 2 évig tárolja adatkezelő, utána törli az adatokat. Amennyiben az üzenetváltásból szerződéses kapcsolat jön létre, úgy szerződéses ügylet elévülési idejéig, illetve ezen adatokra vonatkozó törlési kérelemig azon adatok tekintetében, amelyekre nem vonatozik adójogi, számviteli, illetve egyéb jogi megőrzési kötelezettség (pl. telefonszám, e-mail cím), ezt követően adatkezelő törli ezen adatokat.

4.10.17 Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

4.10.1.8 Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

4.10.2 Regisztráció nélküli vásárlás a webáruházban

4.10.2.1 Az adatkezelés célja
A Webáruházban lehetősége van a felhasználóknak regisztráció nélkül is vásárolni. Aki nem kíván regisztrálni a webáruházban, mert ritkán vásárol, vagy estleg csak egyszeri alkalommal szeretne vásárolni a feltüntetett termékek közül.
4.10.2.2 Az adatkezelés jogalapja
A Webáruházban történő vásárlás esetén Adatkezelő és az Érintett (vásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőknek teljesítenie kell. Ezen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (vásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése és teljesítése. Az adatkezelés a vásárlásra irányul, Adatkezelő annak érdekében kezelik az Érintett adatait, hogy Érintett meg tudja vásárolni a kívánt terméket, Adatkezelők pedig a megvásárolt terméket el tudják juttatni az Érintetthez (vásárlóhoz).

4.10.2.3 A kezelt adatok köre és forrása
Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

A megrendelő adatai

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám
 • Mobilszám
 • Irányítószám
 • Település neve
 • Közterület megnevezése és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)
 • Emelet és ajtószám

Szállítási adatok

 • Név / Cégnév
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám
 • Mobilszám
 • Irányítószám
 • Település neve
 • Közterület megnevezése és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)
 • Emelet és ajtószám

Számlázási adatok

 • Cégnév
 • Számlázási vezetéknév
 • Számlázási keresztnév
 • Adószám
 • Irányítószám
 • Település neve
 • Közterület megnevezése és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)
 • Emelet és ajtószám

A rendelés részletei

 • Megrendelés száma (azonosítója)
 • Megrendelés dátuma
 • A megrendelt termék(ek) neve
 • A megrendelt termék(ek) mennyisége(i) (darabszámban feltüntetve)
 • A megrendelt termék(ek) bruttó egységára(i) Ft-ban
 • Bruttó szállítási költség Ft-ban
 • Fizetendő bruttó végösszeg Ft-ban

Egyéb adatok

 • kuponkód
 • Szállítási mód
 • Személyes átvétel (jelenleg nincs rá lehetőség)
 • Kiszállítás futárral

Számlaadatok

 • Számla sorszáma
 • Teljesítés kelte,
 • Számla dátuma,
 • Fizetés határideje

4.10.2.4 A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés teljesítéséhez szükséges. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződést ellehetetleníti, a szerződés nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (vásárló) nem tudja megvásárolni a Webáruházban az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t.

4.10.2.5 A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

4.10.2.6 Az adatok tárolásának időtartama
Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőknek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelők) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Érintett) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

4.10.2.7 A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi 1. közös adatkezelő (2. közös adatkezelő nem alanya a számviteli törvénynek).

4.10.2.8 Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

4.10.2.9 Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

4.10.3  Regisztráció / Vásárlói regisztráció a webhelyen

4.10.3.1 Az adatkezelés célja a vásárlás leegyszerűsítése, könnyebbé és gyorsabbá tétele felhasználók, törzsvásárlók részére, azáltal, hogy egyszeri regisztráció után nem kell a vásárlásaik alkalmával újra és újra megadni a vásárláshoz szükséges adataikat. Cél a vásárlás leegyszerűsítése, gyorsabbá tétele, valamint előfizetéshez kötött tartalmak, magazinok, segédletek és videók elérése.

4.10.3.2 Az adatkezelés jogalapja
A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (vásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen adatok kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (vásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése. Adatkezelő a közötte és az Érintett (vásárló) között a későbbiekben történő vásárlás útján keletkező szerződést a regisztrációval előkészíti, így annak teljesítését megkönnyíti, meggyorsítja és egyszerűbbé teszi.

4.10.3.3 A kezelt adatok köre és forrása

4.10.3.4 Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

4.10.3.5 Cég regisztrációja esetén:

 • Cégnév
 • A cég E-mail címe
 • A cég telefonszám
 • A cég mobilszáma
 • Adószáma
 • A kapcsolattartó neve
 • A kapcsolattartó telefonszáma
 • A kapcsolattartó E-mail címe

Székhelyadatok

 • Település neve
 • Közterület neve és jellege
 • Házszám
 • Irányítószám
 • Jelszó

4.10.3.6 Magánszemély regisztrációja esetén:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Telefonszám
 • Mobilszám
 • Irányítószám
 • Település neve
 • Közterület megnevezése és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)
 • Emelet és ajtószám

4.10.3.7 A regisztráció célja a vásárlásra irányul, ezért az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés előkészítését teszi lehetővé. A regisztrációval a további vásárlások leegyszerűsödnek, gyorsabbá válnak. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés előkészítéséhez, a regisztrációhoz szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés előkészítését ellehetetleníti, a szerződés ezáltal nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (vásárló) nem tud regisztrálni a Weboldalon.

4.10.3.8 A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

4.10.3.9 Az adatok tárolásának időtartama
A regisztrációs adatok közül a jogosultságkezeléssel kapcsolatban kezelt adatokat a hozzáférési jogosultsághoz kötött jogviszony (a társaság vagy egyéni vállalkozás megszűnéséig) fennállásáig kezeli Adatkezelő vagy addig az időpontig, ameddig érintett nem kéri a regisztrációs adatainak törlését, de legkésőbb az utolsó szerződéses kapcsolattól (utolsó vásárlástól) számított 5. év végéig.

4.10.3.10 Amennyiben Érintett (felhasználó) regisztrált a weboldalon, de ezután nem vásárol egy éven belül (inaktív marad), akkor Adatkezelő 1 év elteltével törli az adatait.

4.10.3.11 Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

4.10.3.12 Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

4.10.4 Vásárlás a webáruházban regisztrált vásárlóként (vállalkozásként és magányszemélyként is).

4.10.4.1 Az adatkezelés célja
A Weboldalon történő vásárlás regisztrált vásárlók (törzsvásárlók) számára, hogy egyszerűbben és gyorsabban tudjanak vásárolni a Weboldalon feltüntetett termékek közül.

4.10.4.2 Az adatkezelés jogalapja
A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (törzsvásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (törzsvásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Adatkezelő annak érdekében kezeli az Érintett adatait, hogy a megvásárolt terméket el tudja juttatni az Érintetthez (törzsvásárlóhoz).

4.10.4.3 A kezelt adatok köre és forrása
Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

Szállítási adatok

 • Név / Cégnév
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám
 • Mobilszám
 • Irányítószám
 • Település neve
 • Közterület megnevezése és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)
 • Emelet és ajtószám

Számlázási adatok

 • Cégnév
 • Számlázási vezetéknév
 • Számlázási keresztnév
 • Adószám
 • Irányítószám
 • Település neve
 • Közterület megnevezése és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)
 • Emelet és ajtószám

A rendelés részletei

 • Megrendelés száma (azonosítója)
 • Megrendelés dátuma
 • A megrendelt termék(ek) neve, azonosítója
 • A megrendelt termék(ek) mennyisége(i) (darabszámban feltüntetve)
 • A megrendelt termék(ek) bruttó egységára(i) Ft-ban
 • Bruttó szállítási költség Ft-ban
 • Fizetendő bruttó végösszeg Ft-ban

Egyéb adatok

 • Kuponkód
 • Szállítási mód
 • Személyes átvétel (jelenleg nem érhető el)
 • Kiszállítás futárral
 • Az üzenet mezőben (szöveges részben) esetlegesen megadott személyes adatok

Számlaadatok

 • Számla sorszáma
 • Teljesítés kelte
 • Számla dátuma
 • Fizetés módja
 • Fizetés határideje

4.10.4.4 A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

4.10.4.5 Az adatok tárolásának időtartama
Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Adatkezelő) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

4.10.4.6 A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók (Érintett) részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi Adatkezelő.

4.10.4.7 Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

4.10.4.8 Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

4.10.5 Számlázás, számla kibocsátása vásárló (Érintett) részére

4.10.5.1 Az adatkezelés célja
Adatkezelő a számlázási adatokat azon célból kezeli, hogy számlát tudjon kiállítani Érintett (vásárló) részére a rárótt törvényi kötelezettség teljesítése érdekében.

4.10.5.2 Az adatkezelés jogalapja
A számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség az ÁFA törvényben meghatározott nyugtaadási kötelezettség.

4.10.5.3 A kezelt adatok köre és forrása

4.10.5.4 Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 • Cég esetén a vállalkozás neve
 • Vezetéknév
 • Keresztnév (vállalkozás esetén nincs ilyen adat)
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Irányítószám
 • Település neve
 • Közterület neve és közterület típusa megjelöléssel
 • Házszám
 • Fizetés módja
 • Számlaadatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

4.10.5.5 A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás jogi kötelezettségen alapul, és az ÁFA törvényben foglaltak szerint kötelező. Vásárolni nem kötelező, de ha a vásárlás létrejött, akkor a számla kiállítása kötelező és ezáltal ezen adatkezelés is kötelező.

4.10.5.6 Az adatok tárolásának időtartama
Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Adatkezelő) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

4.10.5.7 A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók (Érintett) részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi Adatkezelő.

4.10.5.8 Adatkezelő nem alanya a számviteli törvénynek, rá csak az adójogi elévülés vonatkozik, ezért 5 évig fogja tárolni az adatokat.

4.10.5.9 Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

4.10.5.10 Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

4.10.6 Elállási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

4.10.6.1 Az adatkezelés célja hogy Érintett gyakorolhassa jogszabályban rögzített elállási jogát. Amennyiben Érintett (vásárló) úgy dönt, hogy eláll a vásárlástól, akkor egy elállási nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével, valamint Adatkezelőkhöz való visszajuttatásával megteheti azt.

4.10.6.2 Az adatkezelés jogalapja
Az elállási nyilatkozat adatkezelésével kapcsolatosan a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség a

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20 §. (2) bekezdésében foglalt elállási jog teljesítésének kötelezettsége.

4.10.6.3 A kezelt adatok köre és forrása
Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 • Megrendelés időpontja
 • Megrendelés száma
 • Azon termék(ek) megnevezése, azonosítója (cikkszáma) és mennyisége, amelynek megvásárlásától vásárló eláll
 • Név
 • Cím (irányítószám, település neve, közterület neve, közterület jellege, házszám)
 • E-mail cím
 • Elállási nyilatkozat kelte
 • Vásárló aláírása

4.10.6.4 A kezelt adatok köre és forrása

4.10.6.5 A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

4.10.6.6 Az adatok tárolásának időtartama
Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Adatkezelő) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

4.10.6.7 A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók (Érintett) részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi 1. közös Adatkezelő (2. közös adatkezelő nem alanya a számviteli törvénynek).

4.10.6.8 Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

4.10.6.9 Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is

4.11 A Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adatok

4.11.1 Az Ön által megadott adatokon túl az eszközén működő szoftver (Honlap) segítségével vagy egyéb módon adatokat gyűjtünk arról, hogy miként használja Szolgáltatásainkat. Az alábbi adatokat gyűjtjük:

Eszközadatok – úgymint a Szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez használt eszköz hardvermodellje, hardveradatai, IP-címe, cookie-jai, pixeljei, operációs rendszerének verziói és beállításai.
Naplóadatok – diagnosztikai, műszaki, hibákkal és használattal kapcsolatos adatok, úgymint a Szolgáltatás ön általi használatának ideje és időtartama, a Szolgáltatásokban bevitt keresőkifejezések, valamint az eszközén általunk elhelyezett cookie-kban tárolt valamennyi adat. A cookie-król találhat részletes információkat.
Egyéb adatok a Szolgáltatások ön általi használatáról, úgymint az alkalmazások, amelyeket használ, a Honlapon, valamint a Szolgáltatások által felajánlott tartalmakkal végzett műveletei.

4.11.2 Külső forrásokból kapott adatok
Hozzájuthatunk önnel kapcsolatos adatokhoz nyilvánosan és kereskedelmileg elérhető forrásokból (amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik), és egyesíthetjük ezeket az adatokat az öntől és önről begyűjtött egyéb adatokkal. Külső közösségi hálózati szolgáltatásoktól is kaphatunk önről adatokat, amennyiben ilyen szolgáltatással kapcsolódik.
4.11.3 Az általunk gyűjtött egyéb adatok
Egyéb adatokat is gyűjthetünk önről, az eszközéről és a szolgáltatások használatának módjáról a gyűjtés során ismertetett módon vagy egyéb módon, szükség esetén az ön külön beleegyezésével.

4.11.4 Ön megtagadhatja bizonyos típusú adatok megadását (pl. fiókja regisztráiója, vagy megrendelésének leadása során kért adatokat), ez azonban befolyásolhatja a lehetőséget bizonyos Szolgáltatások használatára. A megrendelések teljesítésére. A gyűjtés idején releváns információkkal segítünk abban, hogy felelősségteljes döntést hozhasson.

5. Adatok felhasználása

A gyűjtött adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

5.1 Az ön vagy eszköze regisztrálására az adott Szolgáltatásban;

5.2 Az ön által igényelt Szolgáltatás (vásárlás, kiszállítás) vagy funkció biztosítására;

5.3 Személyre szabott tartalmak és szolgáltatások biztosítására a Szolgáltatásainkban előzőleg végzett tevékenysége alapján, szükség esetén az ön külön beleegyezésével;

5.4 Szakmai anyagok, tanulmányok, promóciós üzenetek küldésére, hirdetésre, (például személyre szabott hirdetések és szponzorált tartalmak biztosítására), szükség esetén az ön külön beleegyezésével;

5.5 Piacunk, ügyfeleink, termékeink, hirdetési kampányaink és szolgáltatásaink felmérésére és elemzésére ügyfeleink jobb megismerése érdekében (szükség esetén statisztikai eljárásokkal), hogy a legmegfelelőbb kommunikációt, szolgáltatásokat és élményeket kínálhassuk;

5.6 Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos véleményének kikérésére és felmérések végzésére az ügyfelek körében, szükség esetén az ön külön beleegyezésével;

5.7 Annak megállapítására, hogy miként használják az emberek a Szolgáltatásainkat, Honlapunkat, hogy ennek alapján tökéletesítsük azokat, valamint új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk;

5.8 A jogszabályok által lehetővé tett ingyenes sorshúzások, nyereményjátékok és promóciók szervezésére; valamint

5.9 Az ön külön beleegyezésével egyéb célokra.

Az öntől és önről a különféle szolgáltatások és eszközök révén begyűjtött adatokat egyesítjük a jelen Adatvédelmi irányelveknek megfelelő célokra. Például fiókja adatait felhasználjuk valamennyi olyan Szolgáltatásban, amelyhez fiók szükséges. A Szolgáltatások használati élményének javítására szolgáló javaslataink, testreszabott tartalmaink és személyre szabott funkcióink is az ön által közvetlen módon, Szolgáltatásaink használatával vagy webhelyünk böngészésével rendelkezésünkre bocsátott, illetve a megbízható harmadik felek által az ügyfeleink jobb megismerése érdekében rendelkezésünkre bocsátott adatokon alapulnak. Amennyiben az adatbázisunk feltöltéséhez megbízható szolgáltató harmadik felet veszünk igénybe, jogilag érvényesíthető megállapodást kötünk vele annak biztosítására, hogy az önnel kapcsolatos minden egyesített adat beszerzése jogszerűen történjen. Az adatok egyesítésének céljától és a vonatkozó jogszabályok előírásaitól függően az ilyen egyesítések vezérléséhez külön beállítások állnak rendelkezésére, például az adott alkalmazás , vagy Honlap beállítási menüiben, illetve weboldalunkon, amely lehetőséget biztosít egyéni jogai gyakorlására az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

Számos kérdésben dönthet azt illetően, hogy miként használhatjuk fel az adatait. Választhat, hogy kívánja-e fogadni promóciós üzeneteinket – feliratkozhat ezek fogadására, és ha meggondolja magát, az ilyen üzenetekben szereplő leiratkozási útmutatás követésével letilthatja azokat. Ezenfelül dönthet ilyen kérdésekben az adott Szolgáltatás beállításainak módosításával, kapcsolódó értesítés megjelenése esetén, illetve a megfelelő weboldal meglátogatásával. Ha a lehetőségek kiválasztásával kapcsolatban segítségre van szüksége, felveheti velünk a kapcsolatot a hello(kukac)tunderkertek(pont)com címen.

Szolgáltató a személyes adatokat a fent ismertetett célok érdekében kezeli. A Szolgáltató jogalapja a személyes adatok kezelésére olyan adatkezelésekre vonatkozik, amelyek: szükségesek az ön és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítéséhez (például ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a Szolgáltatásokat az ön számára, valamint hogy azonosítani tudjuk önt bizonyos szolgáltatások használatához); szükségesek a törvényi előírások betartásához (például a vonatkozó könyvviteli szabályok betartásához és a hatóságoknak való kötelező adatszolgáltatáshoz); szükségesek a Szolgáltató jogos érdekeinek megvédéséhez (például az önnel fenntartott kapcsolatunk kezeléséhez, valamint kommunikációnk relevanciája, az általunk kínált élmények és ügyfélszolgálatunk javításához); vagy az ön hozzájárulásán alapulnak (például hozzájárulás, hogy kommunikáljunk önnel a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, és marketinginformációkat küldjünk önnek), amely hozzájárulást bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt fennálló hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

6. Adatmegosztás 

6.1 Az adatait vállalkozásunkon belül átadhatjuk a megfelelő csoportok számára, egyebek között az ügyfélszolgálati, a jogi, a pénzügyi és az értékesítési csoportnak, valamint – amennyiben engedélyezi a marketingüzenetek fogadását – a marketing csoportnak. Átadhatjuk továbbá az adatait a következő jogalanyoknak, de csak a Szolgáltatások biztosításához szükséges terjedelemben:

6.2 Adatai a jelen Adatvédelmi irányelvekben leírt célokra megoszthatók a Szolgáltató üzleti partnereivel, ideértve egyebek között a kereskedőket, termelőket, termesztőket, őstermelőket és a forgalmazókat. E jogalanyok felhasználhatják adatait az ön által igényelt szolgáltatások, megrendelések, termékek biztosítására (kiszállítására). Külön beleegyezése esetén promóciós anyagokkal, hirdetésekkel és egyéb anyagokkal szolgálhatnak önnek.

6.3 Adatait a számunkra vagy a megbízásunkból szolgáltatásokat nyújtó, gondosan megválogatott cégeknek is átadhatjuk, például olyanoknak, amelyek a kiszállítás vagy a számlázás terén nyújtanak nekünk segítséget, vagy e-maileket küldenek a nevünkben. E jogalanyok azon lehetőségeit, hogy a nekünk nyújtott szolgáltatásoktól eltérő célokra használnák fel az ön adatait, szerződéses rendelkezések korlátozzák.

6.4 Egyéb felek, amennyiben ez jogszabály vagy szolgáltatásaink védelme érdekében szükséges.

6.5 Az alábbi esetekben adhatjuk át az adatait egyéb félnek:

 • Ha ezt jogszabály vagy egy kötelező jogi eljárás (például házkutatási parancs vagy egyéb bírósági határozat/végzés) előírja
 • Szolgáltatásainkra vonatkozó szabályozásnak való megfelelés igazolására vagy biztosítására
 • A Szolgáltató vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk, üzleti partnerünk vagy ügyfelünk jogainak, tulajdonának és biztonságának védelmére.
 • Vállalati tranzakcióhoz kapcsolódó egyéb felek.

Egyesülés, átruházás, felvásárlás vagy eladás keretén belül, illetve csőd esetén átadhatjuk harmadik félnek az ön adatait.

A jelen Adatvédelmi irányelvekben leírt adatátadások mellett az ön külön beleegyezésével vagy kérésére egyéb esetben is megoszthatjuk harmadik féllel az önnel kapcsolatos adatokat.

7. Adatbiztonság

7.1 Komolyan vesszük az adatai védelmét. A Szolgáltatásokkal összefüggésben gyűjtött adatok védelmére megtettük a megfelelő fizikai és technikai intézkedéseket. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét arra, hogy bár minden szükséges lépést megteszünk adatai védelme érdekében, egyetlen webhely, internetes adatátvitel, számítógépes rendszer és vezeték nélküli kapcsolat sem tökéletesen biztonságos.

8. A felhasználó (az ön) jogai

8.1 Önnek jogában áll információt kérni az általunk önről gyűjtött adatokról, kérni ezen adatok pontatlanságainak helyesbítését, kifogást emelni ezen adatok kezelése ellen, illetve kérni az adatkezelés korlátozását, továbbá kérni az ezen adatokhoz való hozzáférést, a törlésüket vagy hordozhatóságuk biztosítását. Bizonyos joghatóságok jogszabályai alapján visszautasíthatjuk az olyan kérések teljesítését, amelyek észszerűtlenül ismétlődnek, aránytalan műszaki ráfordítást igényelnek, veszélyeztetik mások személyes adatait, rendkívül nehezen hajthatók végre, illetve amelyek esetében a helyi jog nem követeli meg a hozzáférés biztosítását. Ha hozzáférést kíván igényelni az adataihoz, forduljon hozzánk a hello(kulac)tunderkertek(pont)com címen.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatai törlésének kérése esetén nem feltétlenül tud majd hozzáférni a Szolgáltatásokhoz, illetve használni azokat, és hogy személyes adatainak egy része az alkalmazandó jognak megfelelően bizonyos ideig a Szolgáltató nyilvántartásában és archívumában maradhat, ezeket az adatokat azonban a Szolgáltató üzleti célra nem használja fel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törlési kérés ellenére megőrizze az ön személyes adatait, vagy azok megfelelő részét az alább, „Az adatok megőrzése” pontban foglaltakkal és az alkalmazandó joggal összhangban. Ha megsérti a Szolgáltató Felhasználási feltételeit, a Szolgáltató felfüggesztheti, korlátozhatja vagy megszüntetheti hozzáférését a webhelyhez, amennyiben ez szükséges a Szolgáltató, üzleti partnerének, alkalmazottja vagy ügyfele jogainak, tulajdonának és biztonságának védelméhez.

9. Adatok tárolása, megőrzése

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg ez a gyűjtésüket indokló cél teljesítéséhez szükséges. Ennek értelmében megsemmisítjük vagy töröljük rendszerünkből azon adatokat, amelyekre már nincs szükség.
Megtesszük a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy az önnel kapcsolatos adatok kezelése és megőrzése megfeleljen az alábbi alapelveknek:

1. Az adatokat legalább addig megőrizzük, amíg használatban vannak valamely szolgáltatás biztosításához.
2. Az adatok feldolgozása és megőrzése megfelel a jogszabályokban vagy szerződésben előírtaknak, illetve törvényes kötelezettségeinknek.
3. Az adatokat csak annyi ideig őrizzük meg, amennyi a gyűjtésüket vagy kezelésüket indokoló célhoz szükséges, illetve amennyit a vonatkozó szerződések, jogszabályok vagy statisztikai célok szükségessé tesznek, a megfelelő biztosítékok mellett.

10. Linkek, hivatkozások

A Honlapon találhatók linkek, amelyek más cégek (harmadik felek), - ellenőrzésünkön kívül álló - webhelyeire és szolgáltatásaira hivatkozhatnak. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Legyen körültekintő, és olvassa el azon webhelyeinek adatvédelmi nyilatkozatait, amelyeket használni kíván.

Ezenkívül bizonyos, harmadik felek által fejlesztett termékeket és szolgáltatásokat is elérhetővé teszünk az ön számára (pl. mobil alkalmazások), melyekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatásainkban megjelenő bizonyos tartalmakat, videókat, hirdetéseket és egyéb funkciókat Szolgáltatóhoz nem kapcsolódó harmadik felek biztosíthatják. Ezen tartalmakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Lehetővé tesszük a tartalomszolgáltatók által szolgáltatott videótartalmak megtekintését.

Bizonyos harmadik felek hirdetéseket szolgáltathatnak, vagy nyomon követhetik, hogy mely hirdetéseket tekintik meg a felhasználók, milyen gyakran tekintik meg azokat, és mit tesznek a megtekintésük után. Továbbá:

Lehetővé tesszük felhasználóink számára Szolgáltatásaink bizonyos anyagainak, a Honlap egyes tartalmának megosztását másokkal közösségi hálózati szolgáltatások, például a Facebook, Twitter, Google + vagy LinkedIn segítségével.

Ezen harmadik felek gyűjthetnek vagy megkaphatnak bizonyos adatokat a Szolgáltatások használatáról, beleértve a cookie-k, pixelek, adatgyűjtők és hasonló technológiák segítségével történő használatot; ezek az adatok folyamatosan gyűjthetők, és egyesíthetők a különféle webhelyek és online szolgáltatások segítségével gyűjtött adatokkal. A Szolgáltató nem ellenőrzi az ilyen társaságok adatgyűjtési és -felhasználási gyakorlatát. E társaságok némelyike részt vesz olyan, ágazati fejlesztésű programokban, amelyek választási lehetőséget kínálnak az ügyfeleknek azzal kapcsolatban, hogy kívánnak-e célzott hirdetéseket fogadni. 

Ha közösségi hálózati szolgáltatáshoz kapcsolódik, akkor megkaphatjuk és tárolhatjuk az ön hitelesítési adatait, amelyeket az adott szolgáltatásba való bejelentkezéshez használ, valamint egyéb olyan adatokat, amelyeknek hozzánk történő továbbításához ön hozzájárult az ilyen szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor.

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy ha más személyek által is használt eszközön választja a közösségi hálózati szolgáltatással történő kapcsolódás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy az eszköz egyéb felhasználói megláthatják a bejelentkezéshez használt közösségi hálózati szolgáltatás(ok)ban működő fiókjával kapcsolatos tárolt vagy megjelenített adatokat. Azt tanácsoljuk, hogy minden ilyen webhelyről jelentkezzen ki, és csak olyan személyekkel osszon meg információt, akikben megbízik.

11. Adatgyűjtő technológiák és cookie-k

A TündérKertek internetes felületének alapvető működése nem lehetséges cookie-k használata nélkül, így az alapvető funkciók működése csak cookie-k segítségével valósulhat meg, melyeket elhagyni íly módon nem lehet, mivel abban az esetben a webes felület lehetne működőképes.

Szolgáltatásainkban egyéb tartalmat, hirdetést vagy egyéb működési funkciókat biztosító bizonyos harmadik felek szintén cookie-kat- vagy pixeleket-, adatgyűjtőket használnak Szolgáltatásaink bizonyos területein azok működéséhez. Ezen adatgyűjtő technológiákkal, melyek az alapvető működést biztosítják, önmagában (a Felhasználó által konkrét személyes adatok megadása nélkül) adott Felhasználó beazonosítása nem lehetséges. Az adatgyűjtő technológiákról való részletesebb ismertetést az alábbi leírásban találja.

Cookie-k
A cookie-k (magyarul: sütik) számítógépen, TV-n, mobiltelefonon vagy egyéb eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az eszközön azokat elhelyező program számára az eszköze felismerését, az eszközzel, vagy azon végzett beállításokat a különféle webhelyeken, szolgáltatásokban, eszközökön és/vagy böngészőkapcsolatokban.

A cookie-k számos hasznos célra használhatók, például megjegyezhetik bejelentkezési, hitelesítő adatait, így nem kell azokat minden alkalommal megadnia a szolgáltatásba történő bejelentkezéshez, de ezek végzik el a kosárba berakott termékek nyomon követeset is vásárlás alkalmával, különös jelentőséggel azon időszakra, amikor ön még nem regisztrált adott rendszerbe, és oldalváltáskor ezen adatok megőrzése fontos, hogy pl a termékek a kosárban is maradjanak, a beállított paraméterekkel, pl.: ár, darabszám, méret.

A cookie-k továbbá lehetővé teszik számunkra és harmadik felek számára annak megállapítását, hogy Szolgáltatásaink, webes felületeink mely részei a legnépszerűbbek. Segítségükkel láthatjuk, hogy a Felhasználók mely oldalakhoz és funkciókhoz kapcsolódnak a legtöbb esetben, és mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Az ilyen adatok tanulmányozásával könnyebben tudjuk Felhasználóink igényekhez igazítani Szolgáltatásokat. Így pontosan tudjuk, hogy fejlesztéseinket és az ehhez szükséges energiát mely Szolgáltatásainkra és webes funkcióra érdemesebb összpontosítani nagyobb felhasználói élmény kialakítása érdekében.

Például a cookie-k segítségével általunk és harmadik fél (partnerünk) által megállapítható, hogy adott Felhasználó mely hirdetéseket látta (amennyiben van az adott felületen hirdetés), így nem mindig ugyanazon hirdetés jelenik meg felületeinken való tartózkodás alkalmával.

A cookie-knak köszönhetően cégünk és harmadik felek releváns tartalmakat és hirdetéseket tudnak biztosítani az adott felhasználó számára, mivel a cookie-k adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja (mi az érdeklődési köre, mire szokott rákattintani) Szolgáltatásainkat, valamint egyéb webhelyeket és alkalmazásokat.

Amennyiben webböngészővel fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz, felületeinkhez, beállíthatja a böngészőjét az összes cookie elfogadására vagy elutasítására, illetve értesítés megjelenítésére cookie érkezésekor. A böngészők nem egyformák, az adott program „Súgó” menüjében nézhet utána, hogy miként módosíthatók a cookie-beállítások. A használt eszköz operációs rendszere további cookie-vezérlőkkel is rendelkezhet.

Azonban felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos Szolgáltatások cookie-kat igényelhetnek a működésükhöz, amelyek letiltása befolyásolhatja a Szolgáltatások vagy azok egyes részeinek használatát. Bizonyos esetekben teljesen meg is béníthatja a teljes működését is.

Egyéb adatgyűjtők, pixelek
A Tündérkertek és harmadik felek az adatgyűjtők („beacons”), vagy „pixel” elnevezésű technológiát is használhatják az eszközről a szerverre történő adattovábbításra. Az online tartalomba, videóba és e-mailbe ágyazható adatgyűjtők és pixelek lehetővé tehetik az adott szerver számára bizonyos típusú adatok olvasását az eszközről, az egyes tartalmak, e-mail-üzenetek, illetve az adatgyűjtő vagy pixel megtekintési idejének és dátumának megállapítását, valamint az eszköz IP-címének megismerését. A Szolgáltató és bizonyos harmadik felek különféle célokra használnak adatgyűjtőket és pixeleket, ideértve a Szolgáltatásaink webes felületeink használatának elemzését és (a cookie-kkal együtt) a Felhasználói érdeklődésnek és igényeknek relevánsabban megfelelő tartalom és hirdetések biztosítását.

A Szolgáltatásainkhoz történő hozzáférésekor és azok használatakor – a szolgáltató harmadik felek által biztosított webhelyek kivételével – külön beleegyezését kérjük ahhoz, hogy cookie-kat (beleértve az egyéb helyi tárolási technológiákat, adatgyűjtőket, pixeleket és egyéb információkat) tároljunk az ön eszközein. Külön beleegyezését fogjuk kérni ahhoz, hogy hozzáférhessünk, illetve a fent említett harmadik felek hozzáférhessenek ezekhez a cookie-khoz (beleértve a helyi tárolási technológiákat, adatgyűjtőket, pixeleket és információkat). Ha nem fogadja el a cookie-kat, ez befolyásolhatja a webhelyünk, illetve Szolgáltatásaink által nyújtotta élményt és azok működését.

12. A TündérKertek webhelyén működő cookie-k

Alapvető cookie-k
Ezeknek köszönhetően termékeket rendelhet és szolgáltatásokat vehet igénybe webhelyünkön.

Funkcionális cookie-k
Lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt biztosítsunk. Például az ilyen típusú cookie-k segítségével biztosítjuk, hogy webhelyünkre felkeresése során, az ott megjelenő információk megfeleljenek az ön eszköze beállításainak, amin keresztül érkezett, vagy felhasználói fiókja beállításainak. Ezen cookie-k segítségével azonosíthatjuk azt is, ha ön például egy olyan e-mail linkjén keresztül látogatott a webhelyre, amelyet mi-, vagy egy megbízható partner-szolgáltatónk, mint harmadik fél küldött önnek a mi megbízásunkból és lépett önnel kapcsolatba.

Teljesítményt fokozó cookie-k
Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra webhelyünk gyorsaságának és teljesítményének optimalizálását illetve megjelenésének elemzését, valamint a hibák észlelését. 
Ezeknek a cookie-knak köszönhetően láthatjuk, ha ön illetve az adott eszközzel valaki korábban már járt a webhelyünkön, és megállapíthatjuk, hogy webhelyünk mely részei a voltak a legnépszerűbbek, annak alapján, hogy a Felhasználók mely oldalakat keresték fel leggyakrabban, és mennyi időt töltenek egyes oldalakon. Erre a célra többek között a Google Analytics és az Adobe cookie-ját, valamint hasonló elemző cookie-kat használunk.

Például a cookie-k által létrehozott adatokat a webhely használatáról rendszerint a Google szervere tárolja az Egyesült Államokban. Azonban ha ön az EU-ban vagy az Európai Gazdasági Térségben tartózkodik, a Google a továbbítást megelőzően lerövidíti az IP-címét. Csak kivételes esetekben fordul elő a teljes cím továbbítása a Google egyesült államokbeli szerverére; ebben az esetben ott kerül sor a cím lerövidítésére. 

Ezeket az adatokat a Google a megbízásunkból arra használja, hogy jelentéseket készítsen a webhelytevékenységekről, és egyéb szolgáltatásokat biztosítson a webhelytevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatban. Az ön számítógépéről a Google Analytics szolgáltatás keretén belül továbbított IP-cím a Google által tárolt semmilyen egyéb adathoz nem lesz társítva. A Google által tárolt adatokra a Google Adatkezelési nyilatkozata az irányadó (https://policies.google.com). Ha kívánja, megakadályozhatja a cookie által létrehozott webhasználati adatok (köztük az IP-címe) Google részére történő továbbítását és az ott történő kezelését, ha letölti és telepíti ezt a következő linken megtalálható böngésző-bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Hirdetési cookie-k
Lehetővé teszik számunkra és gondosan megválogatott partnereink számára, hogy hirdetéseket juttassanak el önhöz, illetve az ilyen kommunikációhoz adott külön beleegyezése esetén közvetlenül felvegyék önnel a kapcsolatot az érdeklődési körének megfelelő témákban, például olyan termékekre vonatkozó információk gyűjtésével, amelyeket ön megtekintett vagy megrendelt a webhelyünkön. Kereskedőpartnereink számára egyebek között például a Google remarketingcímkéinek használatával tesszük lehetővé, hogy az ön által a webhelyünkön megtekintett termékeket hirdessék. A Google remarketingcímkéinek működéséről a következő linken találhat további információkat: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.

Webhelyünkön harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmai is megjelenhetnek, és ily módon harmadik felek cookie-jai kerülhetnek a merevlemezére vagy a böngészőjébe. Az ilyen cookie-k mentését nem ellenőrizzük. További információkért tekintse meg az adott harmadik fél adatvédelmi irányelveit.

Egyéb helyi tárolók
A TündérKertek bizonyos harmadik felekkel együtt a Szolgáltatásainkkal összefüggésben a helyi tárolási technológiák egyéb fajtáit is használhatja, például a Local Shared Objects (más néven „Flash cookie”) és a HTML5 helyi tárolót. Ezek a technológiák annyiban hasonlítanak a fent tárgyalt cookie-khoz, hogy az eszközre vannak mentve, és adatok tárolhatók bennük a felhasználó tevékenységéről és beállításairól. E technológiák azonban más részeit használhatják az eszköznek, mint a normál cookie-k, ezért nem feltétlenül szabályozhatók a szokásos böngészőeszközökkel és -beállításokkal. A Flash cookie-kban tárolt adatok letiltásával vagy törlésével kapcsolatos információkat a következő linken találja: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

13. Elengedhetetlenül szükséges sütikkel kapcsolatos adatkezelés

A weboldal biztonságos üzemeltetése céljából elengedhetetlenül szükséges sütikkel kapcsolatos adatkezelése

13.1 Az adatkezelés célja
A kötelezően használt sütik adatkezelésének célja a webhely biztonságos üzemeltetése és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása, működtetése.

13.2 Az adatkezelés jogalapja
A kötelezően használt sütik adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke.

13.3 Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása
A weboldal biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása. Az Ektv. 13/A. § (3), (Eker tv.) bekezdése felhatalmazza az Adatkezelőt a Webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére, az Érintett hozzájárulása nélkül is (a weboldal technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatkezelése tekintetében). Jogos érdek jogalappal Adatkezelő kizárólag csak olyan adatokat kezel, amelyek a webhely biztonságos és felhasználóbarát működéséhez szükségesek. Ezen adatok kezelése nem jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél – a webhely rendeltetésszerű használata – az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Az adatkezelés céljának elérése érdekében Adatkezelő az adatokat jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke – mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra – arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát.

13.4 A kötelezően használt sütik jogos érdek alapján végzett adatkezelésének érdekmérlegelési tesztje:

13.5 Az adatkezelő jogos érdeke a Weboldal biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása.

13.6 Az adatkezelés szükségessége
A kötelezően használt sütik adatkezelése csak és kizárólag olyan adatkezeléseket valósít meg, amelyek a Weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezen sütik nélkül a Weboldal rendeltetésszerű használata nem valósítható meg. Adatkezelő a szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel.

13.7 A jogos érdek arányosságának mérlegelése
Az elengedhetetlenül szükséges sütik adatkezelése minimális kockázattal jár (mivel ezek konkrét személyi adatokat nem, csak eszközök azonosítóit kezelik, ezért a valóságban, gyakorlatilag nem jár kockázattal) a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél – a webhely rendeltetésszerű használata – az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Az Adatkezelő a sütik által kezelt adatokat nem továbbítja 3. félnek. Mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra – arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát.

13.8 Az érdekmérlegelés eredménye
Az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatkezelésekre az Adatkezelőt az Ektv. 13/A. § (3) (Eker tv.) bekezdése felhatalmazza a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatok tekintetében, az Érintett hozzájárulása nélkül is. Mérlegelve az adatok kezelésének szükségességét és az adatkezelés minimális (elhanyagolható) kockázatát az Érintettekre nézve, megállapítható, hogy Adatkezelő jogos érdeke szükséges és arányos korlátozást jelent az Érintettek önrendelkezési jogára nézve.

13.9 A fentieket figyelembe véve az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható, hogy a teszt tárgyát képező, elengedhetetlen sütik adatkezelése jogos érdek alapján jogszerűen végezhető.

13.10 A kezelt adatok köre és forrása
Kötelezően használt sütik az alábbi adatokat érintik:
Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt sütik működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. Az adatkezelés kötelező.

13.11 A felhasználóbarát böngészés érdekében kezelt adatok:

 • A webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
 • Felhasználó által használt eszköz IP címe.
 • A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett eszköze

Az adatszolgáltatás kötelező.

13.12. Az adatok tárolásának időtartama
Az adatok egy részét a böngészés idejéig-, más adatokat változó ideig, de legfeljebb 1 évig kezeli az Adatkezelő,

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

14. Opcionális sütikkel kapcsolatos adatkezelés

A weboldal látogatás elemzéséhez használt-, valamint online marketing céljából alkalmazott, opcionális sütikkel kapcsolatos adatkezelése.

14.1 Az adatkezelés célja
A látogatáselemzéshez (statisztikához) használt sütik célja az oldal látogatottságának elemzése, mérése annak érdekében, hogy a weboldalt minél inkább a felhasználók igényeinek megfelelően alakíthassa Adatkezelő. Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják az Érintettek (látogatók, felhasználók) a Weboldalt. Az Érintetteknek (felhasználóknak) az online áruházban végzett viselkedésének elemzését-, valamint az érdeklődés földrajzi (területi) feltérképezését teszi lehetővé, de statisztikai formában, egyénre nem visszavezethető módon. Ezeket általában egy harmadik fél (pl. Google Analytics, Google Optimize) helyezi el a felhasználó böngészőjében.

14.2 A webhely online marketing céljából is használ sütiket. A 10.8. pontban megjelölt külső szolgáltató (Google) eszközeinek használatával célzott reklámok eljuttatása Érintett (felhasználó, az oldal látogatója) böngészéshez használt eszközére. Beazonosítja, hogy Érintett (felhasználó) mely weboldal meglátogatása után érkezett a webáruházba, ezáltal feltérképezi Érintett (felhasználó) érdeklődési körét, így tudja eljuttatni Érintett (felhasználó) eszközére a célzott reklámokat, valamint ezen információk birtokában saját termékeit és szolgáltatását is a felhasználók igényei szerint tudja alakítani.

14.3 A weboldal látogatáselemzéséhez a Google Analytics weboldal analitikai rendszert használja Adatkezelő.

14.4 Az adatkezelés jogalapja
A látogatáselemzési és online marketing tevékenységeket lehetővé tevő sütik adatkezelésének tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez. Ezen hozzájárulását a későbbiekben bármikor, következmény nélkül visszavonhatja.

14.5 A kezelt adatok köre és forrása
Látogatáselemzéshez (statisztikai méréshez) és online marketing (reklám) célból használt sütik az alábbi adatokat érintik:

 • A webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
 • A webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
 • Mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó
 • A webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)
 • A webhely böngészése kezdésének időpontja
 • A webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
 • A webhely böngészésének időtartama

A Google, mint Adatfeldolgozó az ezen pontban megjelölt adatokon kívül az Érintett más adataihoz nem fér hozzá.

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett eszköze.

Az adatszolgáltatás nem kötelező.

Az adatok tárolásának időtartama
A látogatáselemzéssel és marketinggel kapcsolatosan használt sütik tekintetében maximum 2 év.

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

15. Hírlevelek és szakmai anyagok kiküldésének adatkezelése

Kerti teendők értesítéseire, tanulmányokra és hírlevélre való feliratkozással, és azok kiküldésével kapcsolatos adatkezelés

15.1 Az adatkezelés célja
A kerti teendők értesítései-, tanulmányok és tanulmánysorozatok-, Hírlevelek küldése (A továbbiakban Hírlevél) Adatkezelő által Érintett (felhasználó) részére e-mail formájában. Érintett értesítése a házikertben való aktuális feladatoktól, hétről hétre, szakmai tanulmányokról, akciókról, aktualitásokról és újdonságokról, időnként reklámcélú tartalmak küldése.

15.2 Az adatkezelés jogalapja
A Hírlevél küldése érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az Érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Tehát, ezen adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hiszen Érintett saját maga dönt úgy, hogy feliratkozik Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatására, maga kezdeményezi a feliratkozást és ennek érdekében maga adja meg Adatkezelőnek az ehhez szükséges adatait. Az önkéntes hozzájárulást Érintett (felhasználó) jelen adatkezelési tájékoztatót elolvasása után, annak megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Érintett (felhasználó) kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban, illetve a nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

15.3 A Hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Érintett (felhasználó). E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az Érintett (felhasználó) megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve. Ha Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem fog hírlevelet kapni Adatkezelőtől. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs.

15.4 Amennyiben Érintett (felhasználó) nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

15.5 Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében bármikor, következmény nélkül visszavonhatják, ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

15.6 A kezelt adatok köre és forrása
Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 • Név
 • E-mail cím

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

15.7 Az adatok tárolásának időtartama
Adatkezelő a hírlevél küldésével kapcsolatos adatokat az Érintett (felhasználó) hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevél küldéséről történő leiratkozásig), illetve Érintett (felhasználó) adatainak törlési kérelméig kezeli, de legkésőbb 5 év után (az előzőekben írtak hiányában) az elektronikusan tárolt adatokat Adatkezelő törli, az esetlegesen papír alapokon tárolt adatokat megsemmisíti.

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

16. Közösségi hálózatok beépülő moduljai

Szolgáltatásaink közösségi hálózatok beépülő moduljait is használják (a továbbiakban: „Beépülő modulok”). Beépülő modult tartalmazó Szolgáltatás használatakor eszközéről adatok továbbítására kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött adatokra nincs befolyásunk. Ha bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja tükrözheti Szolgáltatásaink használatát. Ha műveleteket végez a Beépülő modulokkal, például a „Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A Beépülő modulok még abban az esetben is továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi hálózati fiókjába. Kérjük, ezt vegye figyelembe Szolgáltatásaink használatakor. A Beépülő mudulok adatkezelője az adott modul szolgáltatója. A Beépülő modulok szolgáltatásaival kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések tekintetében az adott modul szolgáltatójának Adatvédelmi tájékoztatója az irányadó, melyek elérését az alábbiakban részletezzük.

Facebook
Adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat.

Google+
Adatkezelő: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”). További információkat a Google adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://www.google.com/privacy címen találhat.

LinkedIn
Adatkezelő: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (a továbbiakban: „LinkedIn”). További információkat a LinkedIn adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv címen találhat.

Twitter
Adatkezelő: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (a továbbiakban: „Twitter”). További információkat a Twitter adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://twitter.com/privacy.

Amennyiben a fenti közösségi hálózatok közül egynek vagy többnek tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a már általa tárolt tagsági adatait a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a Szolgáltatások használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból.

17. Adatfelfolgozó partnereink

17.1 Tárhelyszolgáltatás:

A szolgáltató a weboldala fenntartásához a webtárhely biztosítására, illetve a weboldal üzemeltetéséhez a webtárhely fenntartására az alábbi megbízottat mint adatfeldolgozót veszi igénybe:

3 in 1 Hosting Bt.
(Cg.: 13-06-055290, 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A, Adószám: 22206118-2-13, Közösségi EU adószám: HU22206118, Statisztikai szám: 22206118-6209-212-13, E-mail: admin@megacp.com) A továbbiakban mint Adatfeldolgozó vagy Tárhelyszolgáltató

Tárhelyszolgáltató, az üzemeltetéshez szükséges tárhelyszolgáltatást biztosítja, és a szolgáltatóval fennálló szerződés időtartamáig kezeli a webhelyen megadott személyes, technikai és megrendelési adatokat, és ezen adatokat tárolja az erre a célra létrehozott és fenntartott szerveren.

Az adatfeldolgozás célja:
Az Adatkezelő által üzemeltetett webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a honlap és a weboldalak biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges tárhelyszolgáltatási technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:
Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintettek (felhasználók) tárhelyen tárolt valamennyi adatához.

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok megismerése, felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

Az adatfeldolgozás időtartama:
Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

Adatfeldolgozás jellege:
Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a tárolási, karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására segítségnyújtást jelenti.

17.2 Programozás

A Szolgáltató a webfejlesztési tevékenységek (elsősorban adatkezelés, programozás, alkalmazásfejlesztés, webfejlesztés) ellátására az alábbi megbízottat mint adatfeldolgozót veszi igénybe:

Dimension Studio Kft.
(Cg.: 13 09 149738 2191, 2191 Bag, Szent István utca 6., E-mail: info@dimension-honlapkeszites.hu)

Az adatfeldolgozás célja:
A Szolgáltató által üzemeltetett webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a honlap és a weboldalak biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges technikai megoldások biztosítása műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján, fejlesztési feladatok ellátása.

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:
Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintettek (felhasználók) tárhelyen tárolt valamennyi adatához.

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok megismerése, felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

Az adatfeldolgozás időtartama:
Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

Adatfeldolgozás jellege:
Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a tárolási, karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására segítségnyújtást jelenti.

17.3 On-line fizetés

A TündérKertek Webáruház (https://tunderkertek.com) oldalairól díj ellenében letölthető digitális kiadványok-, digitálisan megtekinthető kiadványok-, tanulmányok-, E-book-ok-, klubtagsági és előfizetési díjak kiegyenlítése on-line, bankkártyás fizetéssel valósul meg, melyhez a fizetési lehetőséget az OTP Bank Nyrt. SimplePay rendszere biztosítja biztonságos, SSL protokollt használva. Bankkártyás fizetéskor átirányítjuk önt a SimplePay (OTP Bank) rendszerébe, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett-, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Weboldalunk bankkártya adatoknat, illetve számlaadatokat semmilyen formában nem tárol, abba betekintést nem nyer.

A fizetési folyamat alkalmával adatkezelő által a https://tunderkertek.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cégnév, adószám (cég esetén), E-mail cím, lakcím (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege). Felhasználó a fizetési folyamat megkezdése előtt ráutaló magatartással elfogadja és tudomásl veszi a jelen adattovábbítási nyilatkozatot.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, a következő linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

17.4 Számlázás

A Szolgáltató számlái kiállításához és azok elektronikus kiküldéséhez a szamlazz.hu online számlázó ügyviteli rendszert és annak fejlesztőjét, üzemeltetőjét veszi igénybe, mint adatfeldolgozót: 

KBOSS.hu Kft.
(1031 Budapest, Záhony utca 7/C., Képviselő: Ángyán Balázs ügyvezető, E-mail: info@szamlazz.hu)

Az adatfeldolgozás célja:
Az Adatkezelők által belső ügyvitelhez használt szamlazz.hu online számlázó információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver rendszerkövetéséhez, biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintettek ügyviteli rendszerben tárolt adataihoz.

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok:
Az Adatfeldolgozó által biztosított szoftver által Adatkezelőknél létrehozott és tárolt számlázáshoz használt adatai:

 • Számlázási név
 • Számlázási cím (irányítószám, település neve, közterület neve, közterület jellege, házszám)
 • Adószám
 • Számlaadatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

Az adatfeldolgozás időtartama:
Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

Adatfeldolgozás jellege:
Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

17.5 Kiszállítás

A Szolgáltató a Felhasználói megrendelésekkel kapcsolatos logisztikai tevékenységek (elsősorban termékek szállítása) ellátására az alábbi megbízottakat mint adatfeldolgozókat veszi igénybe:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
(Cg.: 13-09-111755, 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. E-mail: info@gls-hungary.com)

Magyar Posta Zrt.
(Cg.: 01-10-042463, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)

Az adatok szoftveresen (a kiszállítást, kézbesítést végző partner által erre a célra biztosított szoftver), elektronikus úton és a csomagokra írt címzés formájában kerülnek Adatfeldolgozóhoz.

Az adatfeldolgozás célja:
A megvásárolt termékek Érintetthez (vásárlóhoz) való eljuttatásának biztosítása. A küldemény (csomag) felvétele, kiszállítása és kézbesítése.

Az adatfeldolgozás jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, miszerint az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges (Adatkezelő és az Érintett (vásárló) között fennálló szerződés teljesítése).

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

 • Elektronikusan és a csomagra/csomagokra írt címzés formájában is (ugyanazok):
 • Szállítási név (cégnév és/vagy vezeték és keresztnév)
 • Szállítási cím (irányítószám, településnév, közterület neve és típusa, házszám)
 • Utánvét összege
 • Telefonszám (kézbesítőnek a könnyebb kézbesítésért)
 • E-mail cím (amennyiben megadják, a kézbesítési értesítések küldéséhez)

Az adatfeldolgozás időtartama:
Amennyiben Adatkezelő üzleti vagy más hivatalos kapcsolata megszűnik ezzel a partnerével, akkor a továbbiakban Adatkezelő már nem teszi megismerhetővé Érintett adatait ezen Adatfeldolgozó részére.
Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

17.6 Könyvelés, számvitel, adózás

A Szolgáltató a könyvelési, adózási feladatai ellátására alábbi megbízottat mint adatfeldolgozót veszi igénybe:

Partner Tax Kft.
(Képviseli: Sisákné Pete Mónika, Cg.: 10-09-030239, Adószám: 11694063-2-10, Székhely: 3032 Apc, Vasút út 1., Tel.: +36 20 429 6169, E-mail: partnertaxkft@gmail.com)

Az adatfeldolgozás célja:
Könyvelési és adózási tevékenység ellátása.

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok:
Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során megismerheti az adóbevallási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat, Érintettől (vevőtől) származó, illetve vele kapcsolatos megrendelések, bevételek bizonylatain tárolt adatokat, az Érintett részére kiállított számlára/számlákra vonatkozó adatokat (4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5 pontok-, és azok alpontjai szerinti adatok).
Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

17.7 Statisztikák

A Szolgáltató statisztikai adatok készítésének (többek között látogatottsági statisztikák készítéséhez, látogatáselemzéshez és azok feldolgozásához, valamint online marketing szolgáltatáshoz az alábbi megbízottat, mint adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Google Inc.
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

18. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az Érintett az adatkezelésről. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet az Érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint az Érintett jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Az Érintettet kérelmére Adatkezelők az Érintett kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztathatják.

A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthatnak fel, vagy
 • megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a benyújtott kérelmet és megadja a kért tájékoztatást.

19. Hozzáféréshez való jog

Az Érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelő tájékoztatják őt arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

A hozzáféréshez való jog értelmében az Érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelők díjmentesen biztosítanak számára az első alkalommal. A további másolatokért az

Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel.

A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátják rendelkezésre az Adatkezelők, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelők elbírálják a benyújtott kérelmet és biztosítják a fentiek szerint a hozzáférést.

20. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan, helytelen vagy hiányos személyes adatokat, illetve Érintett kérésére az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti azokat (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

Mentesül a helyesbítés kötelezettsége alól az Adatkezelő, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésre és azokat az Érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az

Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a benyújtott kérelmet és amennyiben az lehetséges, akkor helyesbítik az Érintett személyes adatait.

21. A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog

Az Érintett (felhasználó) kérheti személyes adatainak törlését.

Adatkezelő haladéktalanul törli az Érintett személyes adatait, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 • az adatkezelés törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 • az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintett kérheti a róla kezelt adatok törlését.
 • az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, az Érintett (felhasználó) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett (felhasználó) tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

A személyes adatok kezelése részben az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges (pl. számla adatok adózási kötelezettség miatt), így azon adatkezelések tekintetében a törlési kérelem nem hajtható végre.

Azon adatok, ilyenek pl. a kapcsolattartáshoz használt adatok, illetve esetleges másolati példányok, melyek nem szükségesek a vonatkozó jogszabályok szerinti adatkezelési műveletek teljesítéséhez, illetve nem képezik a megőrzendő adatok körét, törölhetők. Ezek tekintetében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelő végrehajtja a törlést.

A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat Adatkezelő az Érintett erre irányuló kérelme esetén sem kötelesek törölni.

22. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke/érdekei (indokai) elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

Az Adatkezelő az Érintettet, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

23. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák az Adatkezelők.

Jelen esetben ezen adatok körét az Érintett által a kapcsolat létesítésekor, regisztrációkor, szerződéses kapcsolat (vásárlás) létesítésekor és annak fennállása alatt Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatok teszik ki.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

24. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a panaszos panaszának (kérelmének) kivizsgálása, illetve az esetleges sérelem orvoslása.

Az adatkezelés jogalapja
A panaszkezelés adatkezelésével kapcsolatosan a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt panaszkezeléssel kapcsolatos fogyasztói jogának érvényesítési kötelezettsége.

A kezelt adatok köre és forrása
Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

 • A fogyasztó neve
 • A fogyasztó lakcíme
 • A panasz előterjesztésének helye, ideje és módja
 • A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása
 • A jegyzőkönyv felvételének helye és ideje
 • E-mail cím, az e-mailben közölt panasz esetén
 • Telefonszám, a telefonon közölt panasz esetén
 • A panasz egyedi azonosító száma

Azon személyes adatok, amelyeket a panaszos a panasz részletes leírásában, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban megoszt Adatkezelőkkel

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

Az adatok tárolásának időtartama

A panasz elbírálásához szükséges személyes adatokat Adatkezelő öt évig kezeli a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján „A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.”, kivételt képeznek ez alól azon panaszok, amelyekkel összefüggésben bírósági, vagy más hatósági eljárás indult. Ez esetben az adatkezelés (panaszkezeléssel kapcsolatosan) időtartama megegyezik a panasszal összefüggésben indult eljárások időtartamával.

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

25. Kapcsolatfelvétel

Konkrét kérdéseivel az alábbi elérhetőségeinken fordulhat hozzánk, mint európai uniós adatkezelőhöz:

TündérKertek Webáruház E.V.
Postacím: 3046 Kisbágyon, Petőfi u. 14.
Adószám: 58663651-1-32
Közösségi EU adószám: HU58663651
Nyilvántartási szám: 57010050
KSH szám: 58663651-4791-231-12
Tel.: +36 70 730 3336

Adatvédelmi Tisztviselő: kijelölése nem kötelező. E-mailben a következő címen is felveheti velünk a kapcsolatot: hello(kukac)tunderkertek(pont)com

Ha módosítani kívánja adatkezelési beállításait, illetve engedélyeit, illetve gyakorolni kívánja adatai hozzáférésre, helyesbítésre, törlésre, kifogásolásra, az adatkezelés korlátozására vagy a hordozhatóságra vonatkozó jogát, akkor forduljon hozzánk e-mailben a hello(kukac)tunderkertek(pont)com címen.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, értesítheti a megfelelő felügyelő hatóságot. Az EU valamennyi felügyelő hatóságának elérhetőségi és egyéb adatai az alábbi linken találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

26. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, jogérvényesítési lehetőségeiket – kérelmeik elutasítása esetén is – bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: http://naih.hu

Az EU valamennyi felügyelő hatóságának elérhetőségi és egyéb adatai az alábbi linken találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

A bírósági út választása esetén a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy Érintettnek célszerű valamely eljárás kezdeményezése előtt a panaszával először Adatkezelőt megkeresnie (Adatkezelőhöz fordulnia), hiszen, ha panaszával nem fordul az Adatkezelőhöz, akkor azoknak nincs lehetőségük, hogy Érintettel együttműködjenek.

A gyümölcsfaoltás tízparancsolata

Gyümölcsészeti tanumány, az első 10 oldal most ajándékba!

Felhívjuk figyelmét, hogy 2022.04.06-i dátummal közzétettük Adatkezelési tájékoztatónk (Felhasználói és revíziós irányelveink) frissített verzióját. Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen, és csak ezt követően, ha azokkal egyet is ért, kezdje meg webes felületünk használatát! A jelzett dokumentum terjedelmes, számoljon nagyobb időráfordítással. Továbbá tájékoztatjuk, hogy weboldalunk működése érdekében cookie-kat használ.