Garancia

Kezdje el begépelni a gyümölcsfa nevét, majd válasszon a betöltődő listából!

Kosár tartalma

Regisztráció nélkül is vásárolhat

Régi írások

Archív szakanyagok, régi kiadványok, dokumentumok

Megjelent: Kertészet (1927)

Szerző: Németh József gazd- tanácsos, kert. főfelügyelő

Újültetésű gyümölcsfák ápolása

Újültetésű gyümölcsfák ápolása

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Ültetés,

Nem szándékozom bővebben magyarázni annak szükségességét, hogy mennyire fontos az újonnan ültetett gyümölcsfák elsőévi gondos ápolása. Csupán csak arra kívánom a figyelmet fölhívni, hogy a helyéből kimozdított, több napos utat tett és megsebesített gyökerű fa életfolyamata megzavartatván, az átültetést még kedvező körülmények közt is megsínyli. 
1927 ápr
15
Folytatas

Zárolt tartalom

TündérKertek
által zárolt tartalom
Csak előfizetői kulbtagok által érhető el
Zárolt tartalom

Megjelent: Kertészet (1929)

Szerző: Szlávik Endre

Az őszibarackfajták metszése

Az őszibarackfajták metszése

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Az őszibarackfák ültetésideje főleg a tavasz. A legtöbb gyümölcsfa 3—4 évi faiskolai nevelés után kerülhet állandó helyre kiültetésre, kivételt képez e tekintetben az őszibarackfa, amennyiben kiültetésre legalkalmasabbak az egy-, legfeljebb a kétéves oltványok. Az őszibarackfák általában nem szeretik az átültetést, ezért szokták vagy saját fajtáinak magját — kikelés után oltás nélkül is megtartja fajtajellegét — vagy alanyul használt keserű mandulamagot vetni állandó helyre, hol azután kikelve még az év nyarán alvóra be is szemezhető. 
1929 feb
15
Folytatas

Zárolt tartalom

TündérKertek
által zárolt tartalom
Csak előfizetői kulbtagok által érhető el
Zárolt tartalom

Megjelent: Kertészet (1929.)

Szerző: Ulicsny Károly

A szőlővessző vagy oltvány ültetési helyzete

A szőlővessző vagy oltvány ültetési helyzete

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Szőlészet,

A szőlővesszőt vagy oltványt fektetve vagy függőhelyzetben és milyen hosszúságban ültessük el? A címben felvetett kérdésre nagyon nehezen kaphatnánk megnyugtató választ, ha azt szakkönyvekben, szaklapjainkban vagy folyóiratokban keresnénk. A szélsőségbe menő különbségeket tapasztaljuk az ide vonatkozó adatokban. Nézzük csak először a dugványok hosszúságára nézve az eltéréseket! Sokan úgy vélik, hogy minél hosszabb dugványvesszőt alkalmazunk, annál több gyökeret, ebből kifolyólag erőteljesebb tőkéket nyerünk.
1929 jan
15
Folytatas

Zárolt tartalom

TündérKertek
által zárolt tartalom
Csak előfizetői kulbtagok által érhető el
Zárolt tartalom

Megjelent: Kertészet (1929.)

Szerző: Ulicsny Károly m. kir. szol. bor. ker. főfelügyelő

Általános tudnivalók a szőlőoltványkészítésről és a készoltványok minőségéről

Általános tudnivalók a szőlőoltványkészítésről és a készoltványok minőségéről

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Szőlő szporítása,

Szőlészet,

Ulicsny Károly m. kir. szol. bor. ker. főfelügyelő - A szőlőoltás vagy nemesítés, mint műtét, tulajdonképen nem új eljárás, hanem azt már évszázadok óta használták, tehát, amidőn a filokszérát még Európában nem ismerték, még kevésbbé az amerikai — ma már alanyul használt — vad szőlőfajtákat. Szőlőoltás alatt azt az eljárást értjük, amidőn valamel szőlőtermelési szempontból bármely okból is meg nem felelő fajtájú szőlővesszőt vagy tőkét egy megfelelő, azaz: termelési célunknak alkalmas szőlővesszővel akként forrasztunk össze, hogy azok — tehát most már megnevezve : az alany és a ráoltott nemes — egymást kölcsönösen táplálva egy önálló, állandóan életképes új egyedet képezzenek. 
1929 jan
15
Folytatas

Megjelent: Kertészet (1928.)

Szerző: Horn János

Alma- és körtefák nyesése

Alma- és körtefák nyesése

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Az alma- és körtefa termőrészeinek a nyesése mindig a megnyesendő fa általános fejlődésétől, fajtájától, a helytől, valamint az illető termőrész minőségétől, mikénti elhelyezésétől, eddigi kezelésétől és a környező farészektől függ.
1928 feb
15
Folytatas

Zárolt tartalom

TündérKertek
által zárolt tartalom
Csak előfizetői kulbtagok által érhető el
Zárolt tartalom

Megjelent: Kertészet (1927.)

Szerző: Vargha Imre

Szőlődugvány gyökereztetése dugványiskolában

Szőlődugvány gyökereztetése dugványiskolában

Témakör:

Szőlő szporítása,

Szőlészet,

Gyümölcsöskert,

A szőlőtő általános szaporítási módja a dugvány által való szaporítás. Magról való szaporítással nem érünk célt, mert a magról nevelt szőlőtövek nemcsak hogy későn adnak termést, de emellett termésük általában élvezhetetlen, vadszőlő jellegű és csak igen kevés részük ad élvezhető gyümölcsöt, de ez a gyümölcs sem hasonlít azon tő gyümölcséhez, amelyről a magot szedtük.
1927 ápr
15
Folytatas

Zárolt tartalom

TündérKertek
által zárolt tartalom
Csak előfizetői kulbtagok által érhető el
Zárolt tartalom

Megjelent: Kertészet (1927.)

Szerző: Vargha Imre

A szőlő metszése

A szőlő metszése

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Szőlészet,

Ha tavasszal a föld fagya kiengedett és a talaj megszikkadt, az ősszel földdel elfedett szőlőtőkéket kifedjük és sietünk azokat megmetszeni, mielőtt a nedvkeringés erősebben megindulna. Metszésnek azt a munkát nevezzük, amellyel a szőlőtő hajtásainak egy részét egészen, más részét részben eltávolítjuk, levágjuk a tőkéről.
1927 már
15
Folytatas

Megjelent: Kertészet (1927.)

Szerző: Vargha Imre

A szőlő lugasmívelése

A szőlő lugasmívelése

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Szőlészet,

Lugasnak nevezzük a szőlőnek azt a míveleti módját, amidőn a szőlő hajtásait egy előre elkészített váz (lugasváz) segélyével bizonyos meghatározott irányban és alakra neveljük, mely alak állandó marad. A vázat oszlopok és lécek, vagy ez utóbbiak helyett sodrony segélyével állítjuk elő és a léc vagy sodrony mikénti elhelyezése adja meg a lugas formáját és elnevezését. 
1927 már
15
Folytatas

Megjelent: Kertészet (1928.)

Szerző: Horn János

A gyümölcsfák nyesése

A gyümölcsfák nyesése

Témakör:

Gyümölcsöskert,

A fák okszerű nyeséséhez kertikésre, ollóra és fürészre van szükségünk. A kés sima és ennek következtében hamar behegedő metszési lapot ad és akkor használjuk előnyösen, ha a nyesendő fa még fiatalabb s így a nyesést nem annyira a termőrészek képzése, mint inkább a fácska koronarészének továbbnevelése, kifejlesztése céljából végezzük. 
1928 jan
15
Folytatas

Zárolt tartalom

TündérKertek
által zárolt tartalom
Csak előfizetői kulbtagok által érhető el
Zárolt tartalom

Megjelent: Kertészet (1928.)

Szerző: Okályi Iván

Őszibarackos telepítése

Őszibarackos telepítése

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Őszibaracktermesztésünk egészséges fellendülőben van. Évről évre több s nagyobb szabású ültetvény sorakozik a kizárólagos őszibarack termelés szolgálatába. Egyes vidékeink gyümölcs termesztésének karakterét az őszibarackkultúrák adják meg. És e gyümölcsnemünk méltó e nagy felkaroltságra, lévén ma minden gyümölcskultúrák egyik legjövedelmezőbbike. 
1928 jan
15
Folytatas

Megjelent: Kertészet (1928.)

Szerző: Vargha

Utak, vízvezetők, iszapfogók és partfalazatok rendbehozása a szőlőben

Utak, vízvezetők, iszapfogók és partfalazatok rendbehozása a szőlőben

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Ezen munkák a síkon fekvő szőlőkben nem fordulnak elő, csakis a hegyi szőlőkben, de itt elmulaszthatatlan teendők melyek a szőlő jókarban tartásához feltétlenül szükségesek. Ha a szüreti és trágyahordási fuvarozások következtében a szőlők között levő kocsiutak megromlottak, ezeket a tél folyamán rendbe kell hozni, helyesebben: kijavítani, hogy a következő évben szükséges fuvarozások fenakadást ne szenvedjenek. 
1928 jan
15
Folytatas

Megjelent: Kertészet (1927.)

Szerző: Madács Mátyás

Gyümölcsfáink alanyairól

Gyümölcsfáink alanyairól

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Egy magyar közmondás szerint ,,az alma nem esik messze a fájától". A mi esetünkben azonban az az alma nagyon is távol esett az anyafától, mert gyümölcse, illetőleg annak magja nem azt a gyümölcsöt fogja teremni, mint az anyafa, amelyről lehullott, hanem attól tulajdonságaiban lényegesen eltérő s legtöbb esetben értéktelen fanyar gyümölcsöt.
1927 jan
15
Folytatas

Zárolt tartalom

TündérKertek
által zárolt tartalom
Csak előfizetői kulbtagok által érhető el
Zárolt tartalom

Megjelent: Gyümölcs és szőlő... (1938.)

Szerző: Dr. L'eplattenier Imre

A gyümölcsfajok helyes megválasztása

A gyümölcsfajok helyes megválasztása

Témakör:

Gyümölcsöskert,

A gyümölcsnemnek megválasztása, vagyis annak megállapítása után, hogy milyen gyümölcsöket termeljünk: almát, körtét, szilvát barackot stb., a következő fontosabb teendő a helyes fajtának megállapítása. Szakitanunk kell a régi és a gyümölcstermesztés sikertelenségére vezető azzal a felfogással, hogy a gyümölcsös telepítők egy része a fajtával egyáltalában nem törődött, a másik része, már hallva valamit a fajtákról, az árjegyzékek hangzatos nevein és dicséretein elindulva kísérletezett, mert  ez csak kísérletnek nevezhető idegen és legtöbbször homlokegyenest ellenkező viszonyokat kedvelő fajtákkal, természetesen eredménytelenül.
1938 jan
01
Folytatas

Zárolt tartalom

TündérKertek
által zárolt tartalom
Csak előfizetői kulbtagok által érhető el
Zárolt tartalom

Megjelent: Gyümölcs és szőlő... (1938.)

Szerző: Dr. L'eplattenier Imre

A gyümölcsfa-nemek kiválasztása

A gyümölcsfa-nemek kiválasztása

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Amint a tapasztalatból tudjuk, vannak barack- alma-, szilva- stb. termő vidékek. Ez alatt azt értjük, hogy ezen a vidékeken ezek a gyümölcsfák diszlenek a legjobban, amely körülményt a lakóság felfedezve, ezen gyümölcsnemnek termesztésére fekteti a fő súlyt. A gyümölcsnemnek kiválasztása tekintetében tehát az első és leghelyesebb gyakorlati teendő, ha széjjel nézünk a közvetlen környezetünkben, megnézzük, hogy itt milyen gyümölcsnemek diszlenek és teremnek legjobban.
1938 jan
01
Folytatas

Zárolt tartalom

TündérKertek
által zárolt tartalom
Csak előfizetői kulbtagok által érhető el
Zárolt tartalom

Megjelent: Gyümölcs és szőlő... (1938.)

Szerző: Dr. L'eplattenier Imre

A gyümölcstermők helyének megválasztása

A gyümölcstermők helyének megválasztása

Témakör:

Gyümölcsöskert,

Sok esetben ezen a kérdésen fordul meg és bukik az egyes gyümölcsösöknek a sorsa, mert a beültetett terület gyümölcs termesztésre egyáltalán alkalmatlan, vagy speciálisan azon gyümölcsnemnek a termesztésére alkalmatlan, amellyel beültették.
1938 jan
01
Folytatas

A gyümölcsfaoltás tízparancsolata

Gyümölcsészeti tanumány, az első 10 oldal most ajándékba!

Felhívjuk figyelmét, hogy 2022.04.06-i dátummal közzétettük Adatkezelési tájékoztatónk (Felhasználói és revíziós irányelveink) frissített verzióját. Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen, és csak ezt követően, ha azokkal egyet is ért, kezdje meg webes felületünk használatát! A jelzett dokumentum terjedelmes, számoljon nagyobb időráfordítással. Továbbá tájékoztatjuk, hogy weboldalunk működése érdekében cookie-kat használ.